Πιστοποίηση Εκπόνησης

Μέσα από το λογαριασμό σας και αφού επιβεβαιωθεί η ολοκλήρωση της Πρακτικής σας Άσκησης θα έχετε τη δυνατότητα να εξαγάγετε και να εκτυπώσετε τη σχετική βεβαίωση.